Para visualizar la cabcera necesita el Flash Player 9+!

Get Adobe Flash player
Multimèdia
Publicitat FPHIB
Si voleu anunciar-vos en el nostre portal www.fphib.es poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: [email protected] o bé telefonant al 871 707786 · o al mòbil 663 900692

Objectius

La Fundació té finalitat d'interès públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, l'objecte de la qual és el foment de la investigació, el desenvolupament i la promoció d'accions adreçades a la millora de la salut laboral i de la seguretat a la feina en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears, a través de:

  • elevar propostes a la comissió negociadora del conveni.
  • estudis i investigacions sobre les necessitats i mancances del sector.
  • emissió d'informes per pròpia iniciativa o a petició de les organitzacions del Conveni col·lectiu.
  • elaboració i posada en marxa de plans de formació específica.
  • campanyes d'informació, divulgació i sensibilització sobre salut laboral i seguretat a la feina.
  • anàlisis i estudis específics sobre sinistralitat laboral, malalties professionals i les consegüents despeses econòmiques.
  • promoció de plans i programes específics en el camp de la seguretat a la feina, la higiene industrial, l'ergonomia, la psicosociologia aplicada i la medicina en el treball.
  • estudi i incorporació, en el seu cas, d'acords en matèria preventiva adoptats en àmbits superiors.
  • obtenció de la informació necessària per atendre els objectius de la Fundació.