Règim d’aportacions econòmiques

L’1 de juliol de 2006 entrà en vigor el Conveni de col·laboració entre la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el Sector de l’Hoteleria de les Illes Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social per al cobrament de les aportacions empresarials a realitzar a l’esmentada Fundació.

Les aportacions a la Fundació per part dels empresaris del sector hoteler es concreten en un percentatge de les bases de cotització de treball i malalties professionals, i és d’un 0,01% des de agost de 2013. (Aquest tipus de recaudació serà revisat per part del Patronat de la FPHIB en juliol de 2017 per el periode 08/2017 a 07/2018)

Les esmentades aportacions, en general, són de periodicitat mensual, coincidint amb l’ingrés de les quotes de cotització a la Seguretat Social, havent-se d’efectuar durant el present mes d’agost. No obstant això, quan la base de cotització en qüestió del mes de juliol de cada any estigui per davall de setanta-cinc mil (75.000) euros, s’hauran d’efectuar les aportacions a la Fundació amb periodicitat anual acumulant els imports de les bases de cotització dels següents dotze mesos, això és, fins el mes de juliol del següent any, i sobre el total resultant d’aplicar-li el referit percentatge del 0,01%, ingressant la quota el mes d’agost següent. Cada mes de juliol es revisarà la periodicitat mensual o anual en funció de la quantitat que integri la base de cotització per contingències professionals corresponents a aquest període (mes de juliol) segons sigui major o menor de setanta-cinc mil euros.