Presentació

La Disposició Addicional Octava del text articulat del XI Conveni Col·lectiu d’Hoteleria de les Illes Balears, de 17 de juliol del 2002, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 97, de 13 d’agost del 2002, establí el compromís de crear per a les organitzacions empresarials i sindicals signants del mateix, un organisme paritari, l’objecte del qual fos el foment de la investigació, el desenvolupament i la promoció d’accions destinades a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball en el sector de l’hoteleria de les Illes Balears. Així mateix, s’indicava que, per dotar de recursos econòmics de caràcter periòdic l’esmentat organisme, se celebraria el consegüent Conveni per a la recaptació per a la Tresoreria General de la Seguretat Social de les aportacions oportunes sobre les cotitzacions socials de les empreses del sector, que no podrien superar el 0,05% de les bases de cotització.

FPHIB Illes BalearsA aquest efecte, el 4 de març del 2003 es constituí la comissió negociadora prevista en la referida Disposició Addicional Octava del text convencional, en matèria d’Òrgan paritari per a la prevenció de riscos laborals en el sector de l’hoteleria de les Illes Balears, treballs que conclogueren amb l’acord de 29 d’abril del 2004, registrat el 6 de maig del mateix any a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, amb l’objecte de constituir una Fundació per a la prevenció de riscos laborals en el sector, de composició paritària entre la part empresarial i sindical, havent consensuat també els corresponents estatuts fundacionals.

La Resolució de 10 de març del 2005, del director general de Relacions Europees i Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears procedí a la inscripció de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el Sector de l’Hoteleria de les Illes Balears en el Registre de fundacions de les Illes Balears, sent-ne publicada la corresponent Resolució en el BOIB núm. 56 de 12 d’abril del 2005.