Política en concursos de cartells

La present política de privacitat s’aplica al concurs de “*Posters de riscos laborals en hostaleria” organitzat per la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria de les Illes Balears (*FPHIB).
A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades s’informa els participants sobre els següents extrems:
Responsable: La responsable del tractament és la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria de les Illes Balears (*FPHIB), amb domicili en carrer *Nuredduna, núm. 10, 3r D, 07006 Palma (Illes Balears).
Finalitats dels tractaments i base jurídica que ho empara: Les dades dels participants seran tractats per a la gestió i control del concurs. Durant el lliurament de premis podem realitzar vídeos i/o reportatges fotogràfics.  La base jurídica del tractament de les seves dades és la seva pròpia voluntat de participar en el concurs i la gestió de la corresponent relació jurídica.
Destinataris de les dades: Els noms dels guanyadors podran ser publicats en butlletins, web, APP’s, xarxes socials, mitjans de comunicació i en altres mitjans i suports que la *FPHIB consideri oportuns. Aquesta cessió de dades és necessària per al correcte desenvolupament del concurs i es basa en la relació jurídica derivada la seva participació en aquest.
El material resultant dels vídeos i/o reportatges fotogràfics realitzats durant el lliurament de premis serà utilitzat per a la seva posterior difusió pública en butlletins, web, APP’s, xarxes socials, mitjans de comunicació i en altres mitjans i suports que la *FPHIB. La legitimació del tractament és l’interès legítim de la *FPHIB a informar el públic en general d’aquest concurs de *posters com una de les activitats en les quals participa la *FPHIB. Per a la ponderació de l’interès legítim respecte als drets i llibertats de l’interessat s’ha tingut en compte que el tractament és compatible amb les expectatives raonables de l’interessat ja que l’assistència a un acte públic comporta l’expectativa que es realitzaran reportatges fotogràfics o vídeos. A més, l’impacte del tractament en la privacitat dels interessats és limitat, ja que únicament es tracta una categoria de dada personal, això és la imatge.
Terminis de conservació: Conservarem les seves dades actives mentre sigui necessari per a la gestió del concurs i, en tot cas, durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.
Els seus drets: Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquests. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota unes certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmesos a un altre responsable del tractament. Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades en l’apartat.
Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en http://www.aepd.es.