Política de privacitat

Última modificació: Juny 2022

Aquesta política de privacitat s’aplica a la web www.fphib.es

Si us plau llegiu detingudament aquesta política de privadesa. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privadesa o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més avall.

Ud. manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació dels mateixos. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats ia informar-los sobre el contingut daquesta política.

  1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament de les dades personals recollides en aquesta web és la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals al sector d’Hostaleria de les Illes Balears (FPHIB), amb domicili al Carrer Nuredduna, núm. 10, 3r D, 07006 Palma (Illes Balears); Telèfon: 871 707786/663 900692; Email: gerent@fphib.es
  2. Quina informació personal obtenim?

Les dades que tractem són les que s’obtenen:

  • Pel que fa al conveni per a la Recaptació per la Tresoreria General de la Seguretat Social de les corresponents aportacions sobre les cotitzacions socials de les empreses del sector d’hostaleria;
  • Dels formularis que vostè empleni i de les sol·licituds que formuli;

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:

  • Codi CNAE, codi compte cotització, NIF, raó social, domicili, període recaptació, període liquidació, bases d’AT i MP, nombre de treballadors.
  1. Per què tractarem les vostres dades? La finalitat del tractament és la gestió i el control del cobrament de les aportacions sobre les cotitzacions socials d’entitats del sector, la prestació dels nostres serveis i el compliment d’obligacions legals.
  2. A qui podem comunicar les vostres dades? Les vostres dades només seran comunicades a tercers per obligació legal.
  3. Base jurídica dels tractaments

La base jurídica per al tractament es fonamenta a la pròpia naturalesa de la Fundació, nascuda de la negociació recollida a la Disposició Addicional Vuitena del text articulat del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 13 d’agost de 2002 ), i el compliment de les nostres obligacions legals.

  1. Quant de temps conservarem les vostres dades? De manera general conservem les vostres dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

6. Quins són els vostres drets? Teniu dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, accedir-hi. També pot demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Podeu revocar el consentiment que hagi prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix i sota certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

També té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat de control competent.

Per exercir els vostres drets ens haureu de remetre una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat o un altre document vàlid que us identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Podreu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es