Política de privacitat per a empreses obligades davant la FPHIB

Última modificació: abril 2020

Si us plau llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. En ella trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria. Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per a complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més a baix. Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraços i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació d’aquests. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, l’informem que les dades que li sol·licitem són necessaris per a l’efectiva prestació dels serveis sol·licitats.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Responsable: Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria de les Illes Balears (*FPHIB)

Adreça postal: Carrer *Nuredduna, núm. 10, 3r D, 07006 Palma (Illes Balears)

Telèfon: 871 707786

Mòbil: 663 900692

Quina informació personal obtenim?

Les dades que tractem són els que s’obtenen:

En relació amb el conveni per a la Recaptació per la Tresoreria General de la Seguretat Social de les corresponents aportacions sobre les cotitzacions socials de les empreses del sector;
Dels formularis que Vostè empleni i de les sol·licituds que formuli;

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:

*CODIGO *CNAE, *CODIGO COMPTE *COTIZACION, NIF, *RAZON SOCIAL, DOMICILI, PERÍODE *RECAUDACION, PERÍODE *LIQUIDACION, BASES DE *AT I *EP, NUMERO DE TREBALLADORS.

Per a què tractarem les seves dades? La finalitat del tractament és la gestió i control de el cobrament de les aportacions sobre les cotitzacions socials d’entitats del sector, la prestació dels nostres serveis i el compliment d’obligacions legals.
A qui podem comunicar les seves dades? Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal.
Base jurídica dels tractaments

La base jurídica per al tractament es fonamenta en la pròpia naturalesa de la Fundació, nascuda de la negociació recollida en la Disposició Addicional Octava del text articulat del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de les Illes Balears (*BOIB núm. 97, de 13 d’agost de 2002), el compliment de les nostres obligacions legals.

Quant temps conservarem les seves dades? De manera general conservem les seves dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptats.

.6. Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquests. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix i sota certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmesos a un altre responsable del tractament.

Té igualment dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat de control competent.

Per a exercir els seus drets haurà de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del seu document nacional d’identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades en l’apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.aepd.es