Objectius

La Fundació té finalitat d’interès públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, l’objecte de la qual és el foment de la investigació, el desenvolupament i la promoció d’accions adreçades a la millora de la salut laboral i de la seguretat a la feina en el sector de l’hoteleria de les Illes Balears, a través de:

  1. Elevar propostes a la comissió negociadora del conveni.
  2. Estudis i investigacions sobre les necessitats i mancances del sector.
  3. Emissió d’informes per pròpia iniciativa o a petició de les organitzacions del Conveni col·lectiu.
  4. Elaboració i posada en marxa de plans de formació específica.
  5. Campanyes d’informació, divulgació i sensibilització sobre salut laboral i seguretat a la feina.
  6. Anàlisis i estudis específics sobre sinistralitat laboral, malalties professionals i les consegüents despeses econòmiques.
  7. Promoció de plans i programes específics en el camp de la seguretat a la feina, la higiene industrial, l’ergonomia, la psicosociologia aplicada i la medicina en el treball.
  8. Estudi i incorporació, en el seu cas, d’acords en matèria preventiva adoptats en àmbits superiors.
  9. Obtenció de la informació necessària per atendre els objectius de la Fundació.