Nota Legal

Nota legal

L’accés a la web www.fphib.es atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privadesa en la seva darrera versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d’aquests documents, abans d’utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada cop que hi accedeixi, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part daquestes condicions.

 

El mer accés a aquesta Web no suposa en cap cas l‟existència d‟una relació comercial entre l‟usuari i la web.

 

 1. TITULAR DE LA WEB

 

Als efectes del que preveu l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la informació següent sobre la titular d’aquesta Web:

 

 • Titular de la Web: Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals al sector d’Hostaleria de les Illes Balears (d’ara endavant, FPHIB)
 • Domicilio social: Carrer Nuredduna, núm. 10, 3r D, 07006 Palma (Illes Balears)
 • I.F. G-57300485

 

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els canals següents per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:

 • Formulari de contacte de la web
 • Telèfon: 871 707786
 • Mòbil: 663 900692

 

 1. CONDICIONS D’ÚS
  1. Introducció. La FPHIB ofereix en aquesta web informació sobre les seves activitats i serveis, així com notícies relatives a la prevenció de riscos laborals al sector d’hostaleria. Accedint i utilitzant aquest web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s’exposen, per la qual cosa se us recomana que llegiu acuradament aquesta secció abans d’iniciar la vostra navegació.
  2. Obligacions dels usuaris. Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de forma lícita, d’acord amb el que disposen aquestes condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de FPHIB o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet igualment a:
   • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic oa la bona fe;
   • No intentar accedir, modificar, manipular i, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris;
   • No utilitzar les dades publicades a la Web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
   • No introduir o difondre a la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error els receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors;
   • No fer accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual FPHIB o de tercers;
   • No provocar danys als sistemes físics i lògics de FPHIB, dels seus proveïdors o de terceres persones;
   • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
   • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’aquesta web
 1. Exclusió de responsabilitat. Aquesta Web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l’Usuari, per la qual cosa, ni FPHIB, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no , que derivin de lús de la Web, excloent expressament FPHIB, en tota la mesura prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

FPHIB no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la Web, si bé farà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. De vegades, es poden produir interrupcions pel temps que sigui necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment.

FPHIB no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’esmentada entitat; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, al sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al Programari o Maquinari dels Usuaris. Tampoc garanteix l’absència de virus, codi maliciós (malware), troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, FPHIB no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Web proporcionats pels mateixos Usuaris altres tercers. FPHIB no assumeix cap obligació ni cap responsabilitat respecte d’aquells serveis que no presti directament.

 1. Enllaços externs. En cap cas FPHIB assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 2. Contrasenyes. Les contrasenyes per accedir als comptes d’usuaris registrats són personals, confidencials i intransferibles. Els Usuaris registrats són els únics responsables de mantenir la confidencialitat i seguretat del vostre compte, assumint aquests de forma exclusiva les conseqüències de qualsevol índole respecte a les activitats que es realitzin mitjançant la mateixa. Els Usuaris es comprometen a notificar immediatament a FPHIB qualsevol vulneració de la seguretat del vostre compte.
 3. Denegació d’accés i cancel·lació dels comptes. FPHIB es reserva el dret de denegar l’accés a la Web, així com a suspendre o cancel·lar els comptes a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions; en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevistos; d’inactivitat del compte durant un temps significatiu; o en compliment d‟un requeriment i/o d‟una ordre policial, judicial o administrativa.

Aquesta cancel·lació o suspensió es realitzarà a discreció exclusiva de FPHIB i no donarà lloc a cap tipus d’indemnització.

 1. Publicació de comentaris. La utilització de les funcionalitats participatives que es facin disponibles a la Web es realitzarà sota la pròpia responsabilitat dels Usuaris. Atenent al que preveu l’Art. 16.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FPHIB no es fa responsable per la informació emmagatzemada a petició dels usuaris i en particular respecte a les opinions expressades, ni tampoc de l’exactitud, la qualitat, la fiabilitat i la correcció de la informació que els usuaris incorporin. FPHIB es reserva el dret a retirar o no publicar tots aquells comentaris i aportacions que incompleixin amb les presents condicions d’ús i especialment els que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats.
 2. Tractament de dades personals. Els Usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen a la nostra política de privadesa, la qual està disponible a la home page de la Web, quedant així mateix aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els usuaris trobaran informació sobre la manera d’exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació i rectificació de la seva informació personal, així com el d’oposició al tractament.
 3. Propietat intel·lectual i drets dautor. Sense perjudici dels continguts proporcionats pels mateixos Usuaris o sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements-hi continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de FPHIB , a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos qualsevol forma, i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al que preveu la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FPHIB o, si escau , dels tercers que ostenten els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d’aquesta web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquesta web, pretenguin establir-hi un enllaç, hauran de garantir que únicament permet l’accés a aquest web o servei però que no fa reproducció dels seus continguts i serveis.
 4. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula de les presents condicions d’ús fos declarada nul·la, només afectarà aquesta disposició o aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tota la resta i tenint aquesta disposició, o la part afectada, per no posada .
 5. Acceptació. L’accés a la Web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les condicions d’ús presents són expressament acceptades per vostè.
 6. Llei i jurisdicció aplicables. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la present web es regirà per la llei espanyola amb exclusió de les regles de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seva utilització o dels serveis vinculats a aquesta se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals d’ESPECIFICAR, renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si el tingueren.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia adreçada als consumidors, podent aquests accedir-hi mitjançant el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage