Manuals formatius

Introducció

manualesLa realitat jurídica comporta dos fets inqüestionables: per una banda la possibilitat que succeeixin accidents de feina o malalties professionals i, per una altra banda, la responsabilitat que hi ha darrere els mateixos.

La primera realitat descrita, l’accident de feina o la malaltia professional, representa un error en el sistema preventiu de l’empresa o, dit d’una altra manera, una combinació d’errors estructurals i humans que, finalment, generen un drama d’índole individual, familiar i social.

Tanmateix aquest drama posa en marxa, invariablement, una seqüència jurídica que cerca, per una banda, la protecció assistencial de l’individu (econòmica i sanitària) i, per l’altra, la recerca de la responsabilitat en la seva triple vessant: administrativa, civil i penal.

Aquesta recerca no només ha de contemplar-se com un intent d’aconseguir per damunt de tot la culpabilitat de les persones sinó com un mètode, contundent, no ho neguem, d’evitar que el torni a passar l’accident.

La investigació de l’accident i la recerca de responsabilitats es converteixen així en un binomi que vol aconseguir que aquesta incessant xacra que ens afecta disminueixi de manera sostenible. Contemplats ambdós paràmetres des d’un punt de vista estadístic (excel·lent eina per dimensionar el problema al qual ens enfrontem), coneixerem la forma i manera d’enfrontar-nos al problema amb més o menys garanties, però sempre amb la que nosaltres considerem la millor eina, la formació, una formació que mostri a tothom la noció del risc i la seva gestió.

Aquesta tasca té per objecte oferir una planificació formativa relacionada amb l’àmbit d’aplicació del Conveni per a l’hoteleria, restauració i sales de festa de les Illes Balears de forma convenientment estructurada.

Aquest conjunt de manuals persegueix servir de guia a tots aquells tècnics dels serveis de prevenció propis o aliens amb els quals compti l’empresa a l’hora de formar el col·lectiu humà que la forma, però defugint decididament de tot allò que sigui una formació genèrica, inespecífica; és a dir, de manera clara i diàfana, “per sortir del pas”.

S’ofereix llavors un conjunt de manuals específics en funció de les diverses categories professionals presents en els sectors ja assenyalats perquè, en efecte, es pretén per una banda formar els individus en funció dels riscos genèrics i específics propis i les responsabilitats que concorren en els seus llocs de treball i per una altra banda no oblidar la utilitat i necessitat de cercar un sistema formatiu el més comú possible que eviti tedioses i innecessàries repeticions formatives.

Des d’aquesta perspectiva, el present sistema garanteix una formació uniforme per a tot el personal de l’àmbit d’aplicació del Conveni del sector i, amb la intenció d’anar perfeccionant-lo, aconseguir un millor desenvolupament de la cultura preventiva i, per tant, la disminució dràstica de l’accidentalitat.

Manuals

Notes pràctiques INSHT
logo INSHT