28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball

La Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears (FPHIB) és un organisme creat per les organitzacions signants del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria dels Illes Balears amb l’objectiu de fomentar la recerca, el desenvolupament i la promoció d’accions tendents a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball.

Des de la seva creació en 2004 la FPHIB ha contribuït de manera activa a la disminució dels accidents laborals en el sector d’hostaleria dels Illes Balears, malgrat la qual cosa hem de continuar conjuminant esforços darrere del desenvolupament d’una cultura preventiva adaptada als avanços tecnològics i als riscos laborals emergents.

A més en col·laboració amb diferents organismes i entitats dels Illes Balears, la FPHIB duu a terme tasques de formació i informació, així com de conscienciació social en la matèria.

Any rere any s’editen manuals i guies formatives en diferents matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals en el sector d’hostaleria, que poden ser consultats i descarregats, de forma totalment gratuïta en la web de la Fundació (www.fphib.es). Aquestes matèries s’adapten a les necessitats específiques de cada moment, com podrien serien les elevades temperatures durant els mesos estivals o l’ús cada vegada més estès dels vehicles de mobilitat personal, per posar dos exemples.

Destaca igualment la presència de la FPHIB en la principals xarxes socials, com ara Twitter (@fundacion_fphib), Facebook (/fundacionprevencionhosteleria) i Instagram (@fundacion_fphib). Des d’aquestes plataformes comunicatives s’ha aconseguit, en un escàs marge de temps, un nou vehicle a l’hora de comunicar accions i actuacions realitzades en matèria de seguretat i salut en el treball.

Recentment s’ha creat una APP per a dispositius mòbils amb els continguts creats per la Fundació i amb les principals notícies i campanyes dutes a terme.

Així les coses,  la FPHIB contínua avançant dia a dia en la consecució dels objectius fundacionals,  desenvolupant continguts propis i comptant amb la col·laboració dels principals organismes i institucions dels Illes Balears.

En un dia com el d’avui, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, hem de remarcar que la prevenció de riscos laborals sigui considerada per treballadors, treballadores i empreses com una necessitat i mai com una mera obligació, perquè el desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adaptació de les mesures necessàries per a la seva consecució siguin objectius comuns per a reduir a la seva mínima expressió els riscos laborals.

Per a fer front als dubtes i consultes que entre empreses i treballadors puguin donar-se en aquesta matèria, s’ha creat un correu específic per a resoldre-les (consultas@fphib.es), a més una secció específica en l’APP de la Fundació sobre preguntes més freqüents, secció que s’actualitza de manera constant.

És per això que, aquest any més que mai, la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, continuarà treballant a fi d’aconseguir una major conscienciació i efectivitat en matèria de seguretat i salut laboral en el sector d’hostaleria dels Illes Balears.

Font: FPHIB

Deixa un comentari