Nova guia del INSST per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició al soroll

El Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll, encàrrec a l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), de manera específica, en la seva disposició addicional segona l’elaboració i actualització d’una guia tècnica, de caràcter no vinculant, per a l’avaluació i prevenció dels riscos derivats de l’exposició al soroll en els llocs de treball.

Aquesta guia, que ha estat actualitzada amb la present edició, proporciona criteris, recomanacions i informació tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. En el període de temps transcorregut des de la publicació de la primera edició de la guia, l’any 2009, s’han produït canvis legislatius relatius a la metrologia i modificacions en les normes tècniques utilitzades per a l’avaluació d’aquest risc. A més, amb motiu de la prolongada vigència de la primera edició, s’ha acumulat una valuosa experiència en relació amb els aspectes i punts que requereixen d’aclariment, tant pels òrgans tècnics en matèria preventiva de les Comunitats Autònomes com pel INSST, raó per la qual s’ha realitzat una revisió en profunditat amb la finalitat de facilitar a les empreses i responsables de prevenció la interpretació i l’aplicació del citat reial decret.

Les novetats més destacades en aquesta nova edició són la inclusió del nou Apèndix 1 referit a conceptes físics i l’eliminació dels anteriors Apèndixs 1. ‘Efectes del soroll sobre la salut’ i 6. ‘Exposició combinada a soroll i a agents ototóxicos’, ja que aquests dos últims són competència de les autoritats sanitàries.

Amb el nou apèndix de fonaments físics del soroll es pretén facilitar la comprensió de conceptes complexos que són requerits en el procés d’avaluació i mesurament per a determinar l’exposició al soroll de manera representativa.

La guia pot consultar-se en el següent enllaç: Guia INSST

Font: Interempresas.net

Deixa un comentari