Editen una guia per a la Vigilància de la Salut del Personal d’Hostaleria

La Guia per a la Vigilància de la Salut del Personal d’Hostaleria que es presenta és fruit del treball desenvolupat per les Administracions Sanitàries a través de la Ponència de Salut Laboral de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, com a contribució a les activitats de prevenció de riscos laborals al nostre país.

S’ha cuidat especialment que el document tingués un enfocament integral, recollint en un únic document sanitari l’abordatge de la vigilància sanitària específica dels treballadors per sector productiu, mitjançant protocols de vigilància de la salut per perfils laborals, i definint els mínims comuns de la vigilància de la salut per a cada perfil.

L’abordatge de la vigilància sanitària específica dels treballadors per sector productiu facilita la valoració dels resultats dels exàmens de salut, tant clínica com en relació amb el treball, l’establiment de la seva periodicitat, homogeneïtza l’activitat sanitària, harmonitza la conducta a seguir a partir dels resultats, i indica, a partir de tot l’anterior, com pot ser la vigilància de la salut col·lectiva, eina imprescindible per a poder valorar la importància dels efectes en la salut dels riscos laborals, la seva freqüència, gravetat i tendència, per a establir hipòtesi causa-efecte entre els riscos laborals i els problemes de salut derivats d’aquests, prioritzar activitats de prevenció i avaluar l’efectivitat d’aquestes mesures.

Amb tot això, la finalitat última d’aquest document és oferir, des de la millor evidència científica disponible i l’opinió experta dels coneixedors del sector, eines per a millorar la qualitat de la pràctica de la vigilància específica de la salut dels treballadors d’hostaleria.

Entre els seus continguts destaca un Document d’Intercanvi d’Informació Sanitària (DIIS) sobre Vigilància de la Salut, que, guardant la deguda confidencialitat, permet que no es repeteixin proves de salut innecessàries, en tot o part. Amb aquest Document es pretén que a un mateix treballador no se li repeteixin proves de salut que se li hagin realitzat recentment per un Servei de prevenció (SP), si el SP responsable de realitzar el nou examen de salut no ho considera necessari, en tot o en part, per disposar d’informació suficient provinent del SP anterior. Això només és possible a partir de l’homogeneïtzació de la vigilància de la salut que s’estableix amb la present Guia, amb els protocols per als exàmens de salut específics per perfils de lloc de treball.

No obstant això, el coneixement mèdic, científic i tècnic és dinàmic, per la qual cosa la Ponència de Salut Laboral considera que aquest document podrà ser revisat en el futur per a la seva actualització, en la mesura que així ho aconsellin els avanços científics, els canvis normatius o els acords socials del sector, així com l’anàlisi de les dades sobre els resultats de la implementació del document.

La guia pot ser descarregada en el següent enllaç.

Font: Prevencionar.com

Deixa un comentari