Què és prevencion10 i com ajuda a autònoms i pimes

La Seguretat Social ha posat en marxa un servei d’assessorament gratuït en prevenció de riscos laborals al qual ha denominat Prevencion10. Aquest servei permet avaluar els riscos derivats de l’activitat professional de l’autònom.

Prevencion10 s’encarrega de realitzar l’avaluació dels riscos, de la planificació preventiva i del pla de riscos laborals. A més, també disposa d’un servei, que s’ha denominat autopreven-t®, mitjançant el qual informa sobre els riscos laborals i facilita la coordinació de les activitats empresarials per a aquells que treballen com a autònoms sense personal al seu càrrec. Igualment, la Seguretat Social ha posat en marxa una línia telefònica d’atenció al públic a la qual ha anomenat STOP Riscos Laborals.

Cal tenir en compte que els autònoms que no tinguin treballadors al seu càrrec, però que sí que coincideixin amb altres professionals en el desenvolupament de la seva activitat laboral, han d’informar dels riscos del seu treball i conèixer els dels seus companys.

En el cas que el professional tingui treballadors al seu càrrec, el servei que ha posat en marxa la Seguretat Social li permetrà realitzar un pla de prevenció de riscos laborals, avaluar aquests riscos i planificar la seva activitat preventiva amb Prevención10.es.

D’acord amb el decret que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, la prevenció en l’empresa es pot realitzar o bé per mitjans propis. En aquest cas, la gestió preventiva serà a càrrec del titular del negoci, o bé aquest podria designar a un dels treballadors perquè realitzi les labors de prevenció corresponents o podria constituir un servei de prevenció propi. D’altra banda, l’empresa podrà concertar la prevenció amb un servei de prevenció aliè.

En el cas que hi hagi menors de 18 anys, embarassades o persones especialment sensibles als riscos en l’empresa és important que l’empresari realitzi una avaluació inicial dels riscos que hi ha en l’empresa, que revisi aquesta avaluació inicial i adopti les mesures necessàries per a garantir la seguretat d’aquests treballadors.

Font: Cincodias.elpais.com

Deixa un comentari