28 d’abril, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut al Treball

La Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria dels Illes Balears (FPHIB) és una institució creada a l’empara del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria per les principals organitzacions sindicals i empresarials del sector amb més de deu anys d’existència.

El seu objecte principal és el de vetllar per la seguretat i salut en el treball mitjançant el desenvolupament d’accions tendents a la millora en les condicions laborals.

És per això que de manera contínua desenvolupa campanyes i projectes que permetin als treballadors, treballadores i empreses del sector formar-se, informar-se i conèixer matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals que els siguin útils en el desenvolupament de les seves activitats.

En aquests passats anys, on la situació causada per la pandèmia de Covid-19 ha suposat un autèntic repte en tots els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals, la labor de la FPHIB s’ha vist acrescuda. A partir dels esforços conjunts de la pròpia Fundació i les organitzacions que la integren s’han desenvolupat continguts específics per a fer front als riscos derivats del virus dirigits a empreses, treballadors i treballadores del sector.

A més d’en aquests continguts específics relacionats amb la pandèmia, la Fundació ha continuat desenvolupant continguts formatius i informatius en matèria de prevenció de riscos laborals.

Entre altres, s’han editat uns tríptics formatius, organitzats per cadascuna de les àrees funcionals en les quals es divideix el sector, i la peculiaritat del qual resideix en què s’han elaborat en diversos idiomes (castellà, català, anglès, alemany i francès) a fi de servir com a material de formació per a aquells treballadors la llengua nativa dels quals no fos el castellà o català.

D’altra banda, i a fi d’adaptar-se a la nova realitat de mobilitat a les ciutats, es van preparar una sèrie de continguts referents a seguretat viària per a vehicles de mobilitat personal com a patinets elèctrics, bicicletes i elements similars, tan comuns actualment als nostres carrers.

Des de la FPHIB, en col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals que la integren, així com a través de col·laboracions amb entitats externes de reconegut prestigi i administracions locals i autonòmiques, continuarem treballant en el desenvolupament de continguts que serveixin com a referència a treballadors, treballadores i empreses del sector d’hostaleria en tots els camps relacionats amb la prevenció.

En un dia com el d’avui, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, hem de remarcar que la prevenció de riscos laborals sigui considerada per treballadors, treballadores i empreses com una necessitat i mai com una mera obligació, de manera que el desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adaptació de les mesures necessàries per a la seva consecució siguin objectius comuns a fi de reduir a la seva mínima expressió els riscos laborals.

Finalment, des d’aquestes línies ens posem a disposició perquè qualsevol persona relacionada amb el sector pugui fer-nos arribar els seus dubtes o consultes en matèria de prevenció als telèfons de la Fundació (871/707786 i 663900692) o bé a través del correu electrònic (gerent@fphib.es)

Deixa un comentari