Nota informativa sobre el procediment de recaptació de quotes empresarials i l’acord de pròrroga de l’exoneració de quotes a la FPHIB.

Amb motiu de la crisi sanitària global originada per la COVID-19, la Comissió Permanent de la FPHIB ha acordat avui, 2 de juny de 2021, prorrogar l’exoneració de realitzar aportacions econòmiques empresarials fins al 30 de setembre de 2021.

La referida exoneració no eximeix en cap cas de l’obligació d’efectuar els pagaments reportats durant els mesos del pròxim període anual no exonerats, això és, entre l’1 d’octubre de 2021 i el 31 de juliol de 2022.

Es recorda que els períodes anuals de recaptació abasten des del mes d’agost de cada any fins al mes de juliol de l’any següent.

Així, per a les empreses de pagament anual, la liquidació de l’exercici 2019/2020 comprenia les quotes reportades des d’agost 2019 fins a març de 2020, a ingressar a l’agost de 2020. Les quotes reportades durant el període 2020/2021 han van quedar exonerades íntegrament, mentre que en l’exercici 2021/2022 la liquidació inclourà les quotes reportades des d’octubre de 2021 fins a juliol de 2022, a ingressar a l’agost de 2022.

Per a les empreses de pagament mensual, l’última quota a ingressar de l’exercici 2019/2020 va ser la reportada al març de 2020, pagable el següent mes d’abril, quedant exemptes la totalitat de quotes de l’exercici 2020/2021. En el 2021/2022 la primera quota a ingressar serà la reportada el mes d’octubre de 2021, a ingressar el següent mes de novembre, i així successivament.

Tot això seguint el procediment habitual de pagament a través del butlletí FPHIB i el seu abonament en les entitats bancàries col·laboradores.

En el següent esquema es determinen els mesos exonerats (en color vermell) i els no exonerats (en color verd) dels exercicis 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 a l’efecte de realitzar el càlcul de les quotes a liquidar els mesos d’agost de 2020, 2021 i 2022 per a les empreses de pagament anual.

Qualsevol dubte generat referent a això pot ser consultada a través dels canals habituals (consultes en la web de la FPHIB, xarxes socials, correu electrònic o telèfons de contacte).

Aquest acord fou publicat al BOIB nº 095 del 17 de juliol de 2021, el qual pot ser consultat al següent enllaç.

Deixa un comentari