Avís important sobre el procediment de recaptació de quotes empresarials i l’acord de pròrroga de l’exoneració de quotes a la FPHIB

Amb motiu de la crisi sanitària global originada per la COVID-19, el Patronat de la *FPHIB ha acordat avui, 27 de gener de 2021, prorrogar l’exoneració de realitzar aportacions econòmiques empresarials fins al 31 de maig de 2021, ampliant així la pròrroga de l’exoneració aprovada el mes d’octubre passat per al període comprès entre els mesos d’abril de 2020 i gener de 2021.

La referida exoneració no eximeix en cap cas de l’obligació d’efectuar els pagaments reportats durant els mesos del vigent període anual no exonerats, això és, entre l’1 de juny de 2021 i el 31 de juliol de 2021.

Es recorda que els períodes anuals de recaptació abasten des del mes d’agost de cada any fins al mes de juliol de l’any següent.

Així, per a les empreses de pagament anual, la liquidació de l’exercici 2019/2020 comprenia les quotes reportades des d’agost 2019 fins a març de 2020, a ingressar a l’agost de 2020. Mentre que en l’exercici 2020/2021 la liquidació inclourà les quotes reportades des de juny de 2021 fins a juliol de 2021, a ingressar a l’agost de 2021.

Per a les empreses de pagament mensual, l’última quota a ingressar de l’exercici 2019/2020 va ser la reportada al març de 2020, pagable el següent mes d’abril, mentre que en el 2020/2021 la primera quota a ingressar serà la reportada el mes de juny de 2021, a liquidar el següent mes de juliol, i així successivament.

Tot això seguint el procediment habitual de pagament a través del butlletí *FPHIB i el seu abonament en les entitats bancàries col·laboradores.

En el següent esquema es determinen els mesos exonerats (en color vermell) i els no exonerats (en color verd) dels exercicis 2019/2020 i 2020/2021, a l’efecte de realitzar el càlcul de les quotes a liquidar els mesos d’agost de 2020 i 2021 per a les empreses de pagament anual.

 

 

En cas que alguna empresa hagués realitzat abonaments dins dels períodes exempts, podrà sol·licitar la devolució dels mateixos mitjançant correu electrònic a la FPHIB, procedint-se a descomptar sobre el muntant total les despeses derivades d’aquesta devolució o bé mantenir el saldo en excés per a la seva compensació en futurs exercicis recaptatoris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb motiu de la crisi sanitària global originada per la COVID-19, el Patronat de la *FPHIB ha acordat avui, 27 de gener de 2021, prorrogar l’exoneració de realitzar aportacions econòmiques empresarials fins al 31 de maig de 2021, ampliant així la pròrroga de l’exoneració aprovada el mes d’octubre passat per al període comprès entre els mesos d’abril de 2020 i gener de 2021.

La referida exoneració no eximeix en cap cas de l’obligació d’efectuar els pagaments reportats durant els mesos del vigent període anual no exonerats, això és, entre l’1 de juny de 2021 i el 31 de juliol de 2021.

Es recorda que els períodes anuals de recaptació abasten des del mes d’agost de cada any fins al mes de juliol de l’any següent.

Així, per a les empreses de pagament anual, la liquidació de l’exercici 2019/2020 comprenia les quotes reportades des d’agost 2019 fins a març de 2020, a ingressar a l’agost de 2020. Mentre que en l’exercici 2020/2021 la liquidació inclourà les quotes reportades des de juny de 2021 fins a juliol de 2021, a ingressar a l’agost de 2021.

Per a les empreses de pagament mensual, l’última quota a ingressar de l’exercici 2019/2020 va ser la reportada al març de 2020, pagable el següent mes d’abril, mentre que en el 2020/2021 la primera quota a ingressar serà la reportada el mes de juny de 2021, a liquidar el següent mes de juliol, i així successivament.

Tot això seguint el procediment habitual de pagament a través del butlletí *FPHIB i el seu abonament en les entitats bancàries col·laboradores.

En el següent esquema es determinen els mesos exonerats (en color vermell) i els no exonerats (en color verd) dels exercicis 2019/2020 i 2020/2021, a l’efecte de realitzar el càlcul de les quotes a liquidar els mesos d’agost de 2020 i 2021 per a les empreses de pagament anual.

 

 

En cas que alguna empresa hagués realitzat abonaments dins dels períodes exempts, podrà sol·licitar la devolució dels mateixos mitjançant correu electrònic a la FPHIB, procedint-se a descomptar sobre el muntant total les despeses derivades d’aquesta devolució o bé mantenir el saldo en excés per a la seva compensació en futurs exercicis recaptatoris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari