Avís important sobre el procediment de recaptació de quotes empresarials i l’acord de pròrroga de l’exoneració de quotes a la FPHIB.

Amb motiu de la crisi sanitària global originada per el COVID-19, la Comissió Permanent de la FPHIB va acordar el passat 2 d’octubre de 2020 prorrogar l’exoneració de realitzar aportacions econòmiques empresarials fins al 31 de gener de 2021, ampliant així l’exoneració aprovada el mes de maig passat per al període comprès entre els mesos d’abril i setembre de 2020.

La referida exoneració no eximeix en cap cas de l’obligació d’efectuar els pagaments reportats durant els mesos del vigent període anual no exonerats, això és, entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de juliol de 2021.

Es recorda que els períodes anuals de recaptació abasten des del mes d’agost de cada any fins al mes de juliol de l’any següent.

Així, per a les empreses de pagament anual, la liquidació de l’exercici 2019/2020 comprenia les quotes reportades des d’agost 2019 fins a març de 2020, a ingressar a l’agost de 2020. Mentre que en l’exercici 2020/2021 la liquidació inclourà les quotes reportades des de febrer de 2021 fins a juliol de 2021, a ingressar a l’agost de 2021.

Per a les empreses de pagament mensual, l’última quota a ingressar de l’exercici 2019/2020 va ser la reportada al març de 2020, pagable el següent mes d’abril, mentre que en el 2020/2021 la primera quota a ingressar serà la reportada el mes de febrer de 2021, a liquidar el següent mes de març, i així successivament.

Tot això seguint el procediment habitual de pagament a través del butlletí FPHIB i el seu abonament en les entitats bancàries col·laboradores.

En el següent esquema es determinen els mesos exonerats (en color vermell) i els no exonerats (en color verd) dels exercicis 2019/2020 i 2020/2021, a l’efecte de realitzar el càlcul de les quotes a liquidar els mesos d’agost de 2020 i 2021 per a les empreses de pagament anual.

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualsevol dubte generat referent a això pot ser consultada a través dels canals habituals (consultes en la web de la FPHIB, xarxes socials, correu electrònic o telèfons de contacte).

Deixa un comentari