Avís Important. Procediment de recaptació de quotes empresarials i exoneració de quotes a la FPHIB

En el si de la Comissió Permanent de la FPHIB es va acordar el passat 7 de maig de 2020 exonerar a les empreses de l’obligació de realitzar aportacions econòmiques a la FPHIB sobre la meritació de determinades quotes, a través de les quotes empresarials de Seguretat Social, durant el període 1 d’abril de 2020 a 30 de setembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues ulteriors que seran objecte d’acord exprés per al supòsit de prolongar-se la situació que va motivar aquest acord.

El mateix s’emmarca en el context de crisi sanitària global, causada per la pandèmia derivada del COIVD-19, que va motivar la declaració de l’estat d’alarma en tot l’Estat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, que va declarar la suspensió d’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic.

Malgrat tot, cal remarcar que l’exoneració de determinades quotes (abril, maig, juny i juliol), incloses dins del període de meritació 2019/2020, no implica que durant el present mes d’agost les empreses obligades no hagin de realitzar el pagament de les quotes a la Fundació. Així, durant el mes d’agost s’hauran de liquidar les quotes efectivament reportades en el període (des d’agost de 2019 a març de 2020), pel procediment de pagament habitual (a través del butlletí de cotització i mitjançant abonament en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores de la FPHIB)

Qualsevol dubte generat referent a això pot ser consultada a través dels canals habituals (sistema de consultes en la web de la FPHIB, xarxes socials, correu electrònic o telèfons).

Deixa un comentari