Avís Important. Manteniment del tipus aplicable a les bases de cotització per al càlcul de les aportacions empresarials a la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears

TRASPOSICIÓ DE L’ACORD DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EL SECTOR D’HOSTALERIA DELS ILLES BALEARS (FPHIB), PEL QUAL ES MANTÉ EL TIPUS DE LES APORTACIONS EMPRESARIALS A la FUNDACIÓ.- En el si del Patronat de la FPHIB es va aconseguir acord de mantenir el tipus de les aportacions empresarials a aquesta, que figura ressenyat en el punt 4 de l’acta 37a de la reunió celebrada el dia 16 de juliol de 2020, modificant el percentatge vigent en el paràgraf primer de l’article 1, de l’Acord Laboral per a la realització d’aportacions empresarials a la FPHIB de 23 de març de 2006 (BOIB núm. 67 de 9-maig-2006), sent el pacte a aquest efecte el següent:

«S’acorda així mateix que el tipus aplicable per al pròxim període de recaptació, això és, des del 1/8/2020 fins al 31/7/2021, una vegada finalitzi el període d’exoneració, es mantindrà en el 0,01% de les bases de cotització per contingències professionals.»

Per tant, i en virtut del que es disposa per l’article 6 de l’Acord Laboral referit, pel qual es confereix a la Comissió paritària del conveni el seguiment, interpretació, gestió i administració d’aquest, s’adona de la decisió de mantenir temporalment l’import de les aportacions empresarials ratificant així el pacte aconseguit pel Patronat de la Fundació.

En tal sentit, el tipus aplicable a les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals es mantindrà en el 0,01 per cent durant el període de recaptació comprès entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021, una vegada finalitzi el període d’exoneració, reprenent el 0,02 per cent a partir de l’1 d’agost de 2021, excepte acord en contra adoptat en el si del Patronat de la FPHIB.

Deixa un comentari