Quines mesures preventives s’han d’adoptar en reiniciar l’activitat laboral davant el risc de contagi COVID19?

Davant el reinici de les activitats no essencials, una vegada finalitzades les mesures extraordinàries preses a partir de el  Reial decret 463/2020 pel qual es determinava l’estat d’alarma en territori espanyol, el Ministeri de Sanitat ha publicat un document amb bones pràctiques a dur a terme en els centres de treball per a minimitzar el risc de contagi per COVID-19.

Així es determina que la represa de l’activitat ha de guiar-se pel principi de minimització del risc, per a això s’han d’adoptar certes incloses en aquest document, no oblidant la normativa d’aplicació a nivell de prevenció de riscos laborals.

Alguns dels punts més importants, relatius a la incorporació en el lloc de treball són:

– A fi d’evitar contagis entre treballadors, se seleccionaran aquelles mesures que siguin factibles, segons cada cas concret, seguint l’ordre de prioritat que s’exposa a continuació (sempre, després d’haver valorat, prèviament, la necessitat que els treballadors desenvolupin la seva activitat presencialment en el centre de treball, la reducció del temps de permanència en el centre de treball a l’estrictament necessari i la reducció al mínim del nombre de persones que concorren en ell al mateix temps).
– Quan estigués prevista l’execució d’una determinada tasca per part de diversos treballadors i no resulti viable mantenir la separació de 2 metres entre ells, ni sigui possible la instal·lació de barreres físiques (proteccions col·lectives) per a separar-los, s’estudiaran altres opcions per a dur-la a terme (per exemple: fer la tasca de forma mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats).
– Quan no sigui possible aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, d’acord amb la informació recaptada mitjançant l’avaluació de riscos laborals, s’estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l’ús d’equips de protecció personal).

DIRECTRIUS DE BONES PRÀCTIQUES EN ELS CENTRES DE TREBALL

Deixa un comentari