El INSST edita la Guia per a la gestió i avaluació dels riscos ergonòmics i psicosocials en el sector hoteler

Al novembre de 2017, i integrada en la Mesa per la Qualitat en l’Ocupació, es va constituir la Mesa per la Qualitat en l’Ocupació en el Sector de l’Hostaleria (d’ara endavant, la Mesa). Aquesta Mesa té un caràcter tripartit i paritari. El seu objectiu és analitzar qüestions relatives a la millora de les condicions de treball en el sector de l’Hostaleria, incloses les relatives a la seguretat i la salut laboral. Aquesta Mesa, va acordar a l’agost de 2018, que es constituís un grup de treball per a “l’elaboració a nivell estatal d’una Guia Pràctica d’Avaluació de Riscos Laborals en el sector de l’Hostaleria, que atengui de manera singular als riscos ergonòmics, i psicosocials, als quals s’estima que queden especialment exposats els treballadors i treballadores d’aquest sector, integrats tots ells en una necessària perspectiva de gènere, donada la important feminització de moltes de les activitats professionals desenvolupades en aquest sector. L’elaboració d’aquesta Guia s’encomana a l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball”.

Aquesta Guia, elaborada pel INSST, posa a disposició informació sobre: la caracterització del sector Hoteler a Espanya; els riscos ergonòmics i psicosocials més presents en aquest; i la gestió, avaluació i intervenció específica sobre els mateixos considerant les particularitats del sector.

En definitiva, amb aquesta Guia es pretén facilitar el desenvolupament d’una gestió adequada dels riscos ergonòmics i psicosocials habitualment presents en aquesta mena d’activitats d’allotjament, organitzant la informació en les àrees funcionals definides en el V Acord laboral d’àmbit estatal per al sector d’hostaleria.

La guia pot ser descarregada al següent enllaç.

Font: Insst.es

Deixa un comentari