La FPHIB compleix 15 anys

Recentment s’han complert quinze anys de la creació de la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, entitat pionera en l’estat espanyol en matèria de prevenció de riscos laborals d’un sector com el d’hostaleria.

La FPHIB va ser creada per les organitzacions signants del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria dels Illes Balears amb l’objectiu de fomentar la recerca, el desenvolupament i la promoció d’accions tendents a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball.

A causa de la idiosincràsia i complexitat  dels diferents subsectors, que inclou des de cadenes hoteleres amb projecció internacional fins a microempreses amb un reduït nombre d’empleats, tant les accions i campanyes realitzades com les eines, manuals i materials formatius editats comprenen totes les situacions específiques per a  cadascuna de les àrees funcionals.

Al seu torn, en el vessant divulgatiu, destaca la celebració de les diferents edicions del Congrés Nacional sobre Seguretat i Salut en el Treball Laborhábito FPHIB celebrats  a Palma de Mallorca,  els quals van permetre obtenir una imatge actualitzada de la situació de la prevenció de riscos laborals en el sector tant a nivell nacional com internacional així com un intercanvi actiu de coneixements entre treballadors, treballadores, empreses i responsables de prevenció del sector.

Destaca igualment la presència de la FPHIB en la principals xarxes socials, tals com Twitter (@fundacion_fphib), Facebook (/fundacionprevencionhosteleria) i Google+. Des d’aquestes plataformes comunicatives s’ha aconseguit, en un escàs marge de temps, un nou vehicle a l’hora de comunicar accions i actuacions realitzades en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així les coses,  la FPHIB contínua avançant dia a dia en la consecució dels objectius fundacionals,  desenvolupant continguts propis i comptant amb la col·laboració dels principals organismes i institucions dels Illes Balears.

Des de la seva creació en 2004 la FPHIB ha contribuït de forma activa a la disminució dels accidents laborals en el sector d’hostaleria dels Illes Balears, malgrat la qual cosa hem de continuar conjuminant esforços darrere del desenvolupament d’una cultura preventiva adaptada als avanços tecnològics i als riscos laborals emergents.

És per això que la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, continuarà treballant en honor d’aconseguir una major conscienciació i efectivitat en matèria de seguretat i salut laboral en el sector d’hostaleria dels Illes Balears.

Font: FPHIB

Deixa un comentari