El Parlament aprova la Llei de Promoció de Seguretat i Salut en el Treball en les Illes Balears

El Parlament dels Illes Balears ha aprovat la Llei de promoció de la Seguretat i la Salut en el treball en les Illes Balears, que és el primer text normatiu d’aquestes característiques en la Comunitat, i que es va començar a tramitar a la fi del mes d’abril. Els principals objectius són, d’una banda, la reducció dels elevats índexs de sinistralitat que es registren a les Illes i, d’altra banda, millorar els mecanismes per a la detecció de malalties professionals, especialment en el sector de l’hostaleria.

La Llei estableix la creació i regulació de l’Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral (IBASSAL), que quedarà adscrit a l’Adreça de Treball i Salut Laboral, i que permetrà una millor coordinació amb les autoritats sanitàries. El IBASSAL és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, que es configura com a òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El IBASSAL durà a terme una activitat preventiva i farà un seguiment; l’institut també executarà plans i programes de prevenció, coordinarà les competències en salut laboral, i promocionarà la igualtat entre dones i homes en matèria de prevenció.

Amb el IBASSAL es crearà també la Unitat de Malalties Professionals, que durà a terme activitats de recerca, estudi i control de malalties professionals i que complirà les funcions d’òrgan d’assessorament.

La Llei també promou la sensibilització sobre els valors de la seguretat i la salut en el treball, com la promoció i divulgació de valors relatius a la seguretat i salut en el treball a l’educació, campanyes públiques de sensibilització que emprin els mitjans de difusió necessaris per afavorir la integració de la prevenció de riscos laborals com a hàbit social, i accions promocionals que fomentin la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Quant a les mesures per al foment de la formació en seguretat i salut en el treball, es preveu la incorporació de continguts relatius a la prevenció de riscos laborals en l’ensenyament de règim general, com a educació infantil i bàsica, formació professional , ensenyament universitari, educació de persones adultes i formació del professorat.

Font: Caib.es

Deixa un comentari