Avís Important. Manteniment del tipus aplicable a les bases de cotització per al càlcul de les aportacions empresarials a la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears

TRASPOSICIÓ DE L’ACORD DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER A la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN EL SECTOR D’HOSTALERIA DELS ILLES BALEARS (FPHIB), PEL qual ES MANTÉ EL TIPUS DE LES APORTACIONS EMPRESARIALS A la FUNDACIÓ.- En el si del Patronat de la FPHIB es va aconseguir acord de mantenir el tipus de les aportacions empresarials a la mateixa, que figura ressenyat en el punt 3 de l’acta 31ª de la reunió celebrada el dia 20 de juny de 2018, modificant el percentatge vigent en el paràgraf primer, de l’article 1, de l’Acord Laboral per a la realització d’aportacions empresarials a la FPHIB de 23 de març de 2006 (BOIB núm. 67 de 9-maig-2006), sent el pacte a aquest efecte el següent:

«Després de debatre la proposta empresarial s’acorda que el tipus aplicable per al proper període de recaptació, això és, des de l’1/8/18 fins al 31/7/19 es mantindrà en el 0,01% de les bases de cotització per contingències professionals, reprenent el 0,02% a partir de l’1/8/19, excepte acord en contrari adoptat pel Patronat.»

Per tant, i en virtut del que es disposa per l’article 6 de l’Acord Laboral referit, pel qual es confereix a la Comissió paritària del conveni el seguiment, interpretació, gestió i administració del mateix, s’adona de la decisió de mantenir temporalment l’import de les aportacions empresarials ratificant així el pacte aconseguit pel Patronat de la Fundació.

En tal sentit, el tipus aplicable a les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals es mantindrà en el 0,01 per cent durant el període de recaptació comprès entre l’1 d’agost de 2018 i el 31 de juliol de 2019, reprenent el 0,02 per cent a partir de l’1 d’agost de 2019, excepte acord en contrari adoptat en el si del Patronat de la FPHIB.

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta número 12 de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de l’hoteleria de les Illes Balears, sobre la transposició de l’acord del Patronat de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000435011982)

Deixa un comentari