La FPHIB conmemora el Dia Internacional sobre la Seguretat y Salut en el Treball

La Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el Sector de l’Hostaleria de les Illes Balears, creada a partir del compromís per part de les organitzacions sindicals i empresarials del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de les Illes Balears, té com a objectius principals el foment de la recerca així com el desenvolupament i promoció d’accions tendents a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball en aquest sector.

És per això que, en un dia com el d’avui, el Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, hem de remarcar la idea que la prevenció de riscos laborals ha de ser considerada per tots i cadascun dels treballadors i treballadores i empresaris i empresàries del sector com una necessitat i mai com una mera obligació.

El desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adopció de les mesures necessàries per a la seva consecució, han de ser els objectius perseguits, a fi d’aconseguir reduir a la seva mínima expressió tots els riscos i perills que comporten el desenvolupament d’aquelles activitats inherents a qualsevol acompliment laboral.

Durant el passat exercici 2017 els índexs de sinistralitat laboral en el sector d’hostaleria es van mantenir estables en relació a l’anterior exercici, malgrat la qual cosa, les Illes Balears continuen sent la comunitat autònoma amb majors índexs en l’estat espanyol, la qual cosa indica que totes les actuacions que en aquest àmbit es desenvolupen han de continuar treballant de forma incansable en la seva reducció.

Per això, des de la Fundació i des de totes les campanyes que aquesta duu a terme, es continuarà treballant en honor d’aconseguir una major conscienciació i efectivitat en matèria de seguretat i salut laboral.

Deixa un comentari