28 d’abril. Dia Internacional sobre la seguretat i salut a la feina

28 D’ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL

Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, liderant un any més la prevenció en el sector d’hostaleria

La Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el Sector de l’Hostaleria dels Illes Balears, creada a partir del compromís per part de les organitzacions sindicals i empresarials del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de les Illes Balears, té com a objectius principals el foment de la recerca així com el desenvolupament i promoció d’accions tendents a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball en aquest sector.

És per això que, en un dia com el d’avui, hem de remarcar la idea que la prevenció de riscos laborals ha de ser considerada per tots i cadascun dels treballadors, treballadores, empresaris i empresàries del sector com una necessitat i mai com una mera obligació.

El desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adopció de les mesures necessàries per a la seva consecució, han de ser els objectius perseguits, a fi d’aconseguir reduir a la seva mínima expressió tots els riscos i perills que comporten el desenvolupament d’aquelles activitats inherents a qualsevol acompliment laboral.

Exercici després d’exercici es produeix una contínua reducció en el nombre d’accidents laborals, la qual cosa indica que es treballa en un camí correcte, malgrat la qual cosa hem de continuar avançant darrere de l’eliminació total dels accidents laborals i malalties professionals.

Per això, des de la Fundació i des de totes les campanyes que aquesta duu a terme, es continuarà treballant en honor d’aconseguir una major conscienciació i efectivitat en matèria de seguretat i salut laboral.

Deixa un comentari