Fundación Prevención Hostelería Illes Balears (FPHIB), un any més, liderant la prevenció de riscos en el sector de hoteleria

La Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears (FPHIB) va ser creada per les organitzacions signatàries del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria dels Illes Balears amb l’objectiu de fomentar la recerca, el desenvolupament i la promoció d’accions tendents a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball.

Any rere any és referència a nivell estatal en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals del sector d’hostaleria.

A causa de la idiosincràsia i complexitat dels diferents subsectors, que inclou des de cadenes hoteleres amb projecció internacional fins a microempreses amb un reduït nombre d’empleats, tant les accions i campanyes realitzades com les eines, manuals i materials formatius editats comprenen totes les situacions específiques per a cadascuna de les àrees funcionals.

Durant el passat exercici i el present, es van editar diversos manuals formatius, destacant els “Manuals bàsics en matèria de prevenció de riscos per àrees funcionals”, que permeten de forma clara i directa la comprensió d’aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals en relació als llocs de treball específics, compresos dins de les diferents àrees funcionals que formen el sector d’hostaleria.

Igualment destaca la recent edició de la “Guia sobre coordinació d’activitats preventives”, que suposa un important recurs, especialment a les PIMES del sector, en matèria de coordinació entre empreses a l’hora d’establir relacions comercials o laborals, com aquestes es veuen afectades pels diferents riscos laborals existents i especialment, dotar d’una eina útil per fer-los front.

Destaca igualment la presència de la FPHIB a la principals xarxes socials, tals com Twitter (@fundacion_fphib), Facebook (/fundacionprevencionhosteleria) i Google+. Des d’aquestes plataformes comunicatives s’ha aconseguit, en un escàs marge de temps, un nou vehicle a l’hora de comunicar accions i actuacions realitzades en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així les coses, la FPHIB contínua avançant dia a dia en la consecució dels objectius fundacionals, desenvolupant continguts propis i comptant amb la col·laboració dels principals organismes i institucions dels Illes Balears.

En un dia com el d’avui, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, hem de remarcar que la prevenció de riscos laborals sigui considerada per treballadors, treballadores i empreses com una necessitat i mai com una mera obligació, perquè el desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adaptació de les mesures necessàries per a la seva consecució siguin objectius comuns per reduir a la seva mínima expressió els riscos laborals.

Des de la seva creació en 2004 la FPHIB ha contribuït de forma activa a la disminució dels accidents laborals en el sector d’hostaleria dels Illes Balears, malgrat la qual cosa hem de continuar conjuminant esforços darrere del desenvolupament d’una cultura preventiva adaptada als avanços tecnològics i als riscos laborals emergents.

És per això que la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, continuarà treballant en honor d’aconseguir una major conscienciació i efectivitat en matèria de seguretat i salut laboral en el sector d’hostaleria dels Illes Balears.

Deixa un comentari