La Fundación Prevención Hostelería Illes Balears cumpleix 10 anys

La Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears (FPHIB) va ser creada per les organitzacions signatàries del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria dels Illes Balears amb l’objectiu de fomentar la recerca, el desenvolupament i la promoció d’accions tendents a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball.

Durant aquesta dècada la FPHIB ha estat referència a nivell estatal en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals del sector d’hostaleria.

A causa de la idiosincràsia i complexitat dels diferents subsectors, que inclou des de cadenes hoteleres amb projecció internacional fins a microempreses amb un reduït nombre d’empleats, tant les accions i campanyes realitzades com les eines, manuals i materials formatius editats comprenen totes les situacions específiques per a cadascuna de les àrees funcionals.

Al seu torn, en el vessant divulgatiu, destaca la recent celebració de la II Edició del Congrés Nacional sobre Seguretat i Salut en el Treball Laborhábito FPHIB celebrat recentment a Palma de Mallorca, el qual va permetre obtenir una imatge actualitzada de la situació de la prevenció de riscos laborals en el sector tant a nivell nacional com a internacional.

Destaca igualment la presència de la FPHIB a la principals xarxes socials, tals com Twitter (@fundacion_fphib), Facebook (/fundacionprevencionhosteleria) i Google+. Des d’aquestes plataformes comunicatives s’ha aconseguit, en un escàs marge de temps, un nou vehicle a l’hora de comunicar accions i actuacions realitzades en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així les coses, la FPHIB contínua avançant dia a dia en la consecució dels objectius fundacionals, desenvolupant continguts propis i comptant amb la col·laboració dels principals organismes i institucions dels Illes Balears.

Després de la commemoració ahir del Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, hem de remarcar que la prevenció de riscos laborals sigui considerada per treballadors, treballadores i empreses com una necessitat i mai com una mera obligació, perquè el desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adaptació de les mesures necessàries per a la seva consecució siguin objectius comuns per reduir a la seva mínima expressió els riscos laborals.

Des de la seva creació en 2004 la FPHIB ha contribuït de forma activa a la disminució dels accidents laborals en el sector d’hostaleria dels Illes Balears, malgrat la qual cosa hem de continuar conjuminant esforços darrere del desenvolupament d’una cultura preventiva adaptada als avanços tecnològics i als riscos laborals emergents.

És per això que la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, continuarà treballant en honor d’aconseguir una major conscienciació i efectivitat en matèria de seguretat i salut laboral en el sector d’hostaleria dels Illes Balears.

Deixa un comentari