Arxiu de l'autor: admin

28 d’abril, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut al Treball

La Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals en el sector d’Hostaleria dels Illes Balears (FPHIB) és una institució creada a l’empara del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria per les principals organitzacions sindicals i empresarials del sector amb més de deu anys d’existència.

El seu objecte principal és el de vetllar per la seguretat i salut en el treball mitjançant el desenvolupament d’accions tendents a la millora en les condicions laborals.

És per això que de manera contínua desenvolupa campanyes i projectes que permetin als treballadors, treballadores i empreses del sector formar-se, informar-se i conèixer matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals que els siguin útils en el desenvolupament de les seves activitats.

En aquests passats anys, on la situació causada per la pandèmia de Covid-19 ha suposat un autèntic repte en tots els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals, la labor de la FPHIB s’ha vist acrescuda. A partir dels esforços conjunts de la pròpia Fundació i les organitzacions que la integren s’han desenvolupat continguts específics per a fer front als riscos derivats del virus dirigits a empreses, treballadors i treballadores del sector.

A més d’en aquests continguts específics relacionats amb la pandèmia, la Fundació ha continuat desenvolupant continguts formatius i informatius en matèria de prevenció de riscos laborals.

Entre altres, s’han editat uns tríptics formatius, organitzats per cadascuna de les àrees funcionals en les quals es divideix el sector, i la peculiaritat del qual resideix en què s’han elaborat en diversos idiomes (castellà, català, anglès, alemany i francès) a fi de servir com a material de formació per a aquells treballadors la llengua nativa dels quals no fos el castellà o català.

D’altra banda, i a fi d’adaptar-se a la nova realitat de mobilitat a les ciutats, es van preparar una sèrie de continguts referents a seguretat viària per a vehicles de mobilitat personal com a patinets elèctrics, bicicletes i elements similars, tan comuns actualment als nostres carrers.

Des de la FPHIB, en col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals que la integren, així com a través de col·laboracions amb entitats externes de reconegut prestigi i administracions locals i autonòmiques, continuarem treballant en el desenvolupament de continguts que serveixin com a referència a treballadors, treballadores i empreses del sector d’hostaleria en tots els camps relacionats amb la prevenció.

En un dia com el d’avui, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, hem de remarcar que la prevenció de riscos laborals sigui considerada per treballadors, treballadores i empreses com una necessitat i mai com una mera obligació, de manera que el desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adaptació de les mesures necessàries per a la seva consecució siguin objectius comuns a fi de reduir a la seva mínima expressió els riscos laborals.

Finalment, des d’aquestes línies ens posem a disposició perquè qualsevol persona relacionada amb el sector pugui fer-nos arribar els seus dubtes o consultes en matèria de prevenció als telèfons de la Fundació (871/707786 i 663900692) o bé a través del correu electrònic (gerent@fphib.es)

Onzena edició del concurs de cartells PRL FPHIB – EHIB

Per onzena edició consecutiva, aquest mes d’abril la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, conjuntament amb la Escola d’Hosteleria dels Illes Balears, celebra el concurs de cartelleria en matèria de prevenció de riscos laborals, entre els alumnes de primer de l’especialitat de cuina i restauració així com els alumnes de l’especialitat d’allotjament.

Així, a través de l’assignatura de prevenció de riscos laborals, impartida per la professora Sunilda Muntaner a totes dues especialitats, es duu a terme un concurs on els alumnes participants poden presentar els seus cartells formatius i informatius en matèria de prevenció de riscos en el sector.

Després d’aquesta presentació i a través dels vots dels responsables de totes dues organitzacions, se seleccionen els tres millors treballs, que són premiats en una gala a aquest efecte en la seu de la pròpia Escola, com un dels actes de fi de curs.

A més d’aquests premiats, els cartells participants seran publicats en l’APP de la FPHIB, en una secció específica a aquest efecte, i qualsevol usuari de l’aplicació podrà atorgar tres vots als treballs que consideri millors. D’aquestes votacions sorgirà un premiat més, que juntament amb els tres anteriorment citats, seran guardonats en l’acte de lliurament de premis.

Finalment i de manera paral·lela, es durà a terme un concurs a través del compte d’Instagram de la Fundació en la qual qualsevol persona, seguint unes senzilles instruccions podrà participar i obtenir un premi especial.

L’aplicació de la FPHIB pot ser descarregada a través de la store de IOS i Android.

Font: FPHIB

Publicat al BOE el fi de la obligatorietat de les màscares a interiors

El Butlletí Oficial d’Estat (BOE) va publicar ahir el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, les disposicions del qual van entrar en vigor de manera immediata. La norma deroga l’obligatorietat de portar màscara en interiors excepte en determinats suposats. En els centres de treball, els departaments de riscos podran emetre recomanacions i obligar al seu ús acollint-se a les especificacions de riscos laborals, però, com a norma general, la màscara passa a ser opcional des d’aquest moment per a tots els treballadors.

Amb la publicació del Reial decret 286/2022 queda derogat el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de màscares durant la crisi sanitària, i deroga tota norma anterior o d’inferior rang pel principi de jerarquia normativa.

Com a norma general, aquest decret estipula que la màscara no és obligatòria ni es podrà obligar a portar-la: passa a ser optativa en espais interiors, a més d’en exteriors, i es recupera el dret dels ciutadans de poder llevar-la-hi o portar-la en qualsevol lloc excepte en determinats suposats com a hospitals i altres centres i establiments sanitaris i transport públic.

En les empreses privades i l’Administració Pública, els serveis de prevenció de riscos avaluaran cada lloc de treball, però hauran de concretar i demostrar específicament el risc per a argumentar la seva obligatorietat en funció de les lleis de prevenció (PRL), que avui dia no les contemplen com a obligatòries en cap entorn laboral, i requeriria un dictamen sobre aquest tema. La decisió de les empreses o de les institucions públiques no podrà ser, per tant, discrecional ni aleatòria.

AVÍS IMPORTANT. Es reprèn l’obligatorietat del pagament de quotes empresarials a la FPHIB

Després de la finalització del període d’exoneració del pagament de quotes empresarials, el qual es produirà a partir del pròxim 31 de març, les empreses del sector d’hostaleria dels Illes Balears hauran de reprendre el sistema de pagament de quotes a la Fundació amb data 1 d’abril, sobre la base de l’Acord Laboral recollit a aquest efecte en el Conveni Col·lectiu d’Hostaleria dels Illes Balears.

Així, per a l’actual període de recaptació, les empreses amb caràcter mensual hauran de liquidar el mes de maig el reportat durant el mes d’abril, mentre que les empreses amb obligació de pagament anual, hauran de liquidar el mes vinent d’agost de 2022 el reportat entre l’1 d’abril de 2022 i el 31 de juliol de 2022.

Qualsevol dubte o consulta en relació a aquest procediment pot ser transmesa a través dels sistemes de contacte habituals (telèfon i correu electrònic)

Nous tríptics per àrees funcionals FPHIB

Seguint amb el treball iniciat fa unes setmanes, la Fundació Prevenció Hostaleria illes Balears acaba de publicar els tríptics per àrees funcionals en hostaleria en tres nous idiomes.
Així, amb la idea que aquests materials puguin ser utilitzats per treballadors i treballadores del sector, els idiomes natius del qual no siguin el castellà i l’anglès, s’han preparat els materials en anglès, alemany i francès.
A partir d’aquestes noves edicions es pretén que persones que provenen d’altres països per a treballar en empreses del nostre sector disposin d’un material formatiu en el seu idioma matern que pugui ser-los d’utilitat per a formar-se de manera bàsica davant els principals riscos referents a les tasques que vagin a desenvolupar en el seu treball diari.

Aquests tríptics poden consultar-se i/o descarregar-se de manera gratuïta en el següent enllaç: Tríptics idiomes FPHIB

Nota informativa sobre el procediment de recaptació de quotes empresarials i l’acord de pròrroga de l’exoneració de quotes a la FPHIB

Amb motiu de la crisi sanitària global originada per la COVID-19, la Comissió Permanent de la FPHIB va acordar el pasat 2 de març de 2022, prorrogar l’exoneració de realitzar aportacions econòmiques empresarials fins al 31 de març de 2022.

La referida exoneració no eximeix en cap cas de l’obligació d’efectuar els pagaments reportats durant els mesos del pròxim període anual no exonerats, això és, entre l’1 d’abril de 2022 i el 31 de juliol de 2022.

Es recorda que els períodes anuals de recaptació abasten des del mes d’agost de cada any fins al mes de juliol de l’any següent.

Tot això seguint el procediment habitual de pagament a través del butlletí FPHIB i el seu abonament en les entitats bancàries col·laboradores.

Qualsevol dubte generat referent a això pot ser consultada a través dels canals habituals (consultes en la web de la FPHIB, xarxes socials, correu electrònic o telèfons de contacte).