Nota informativa sobre el procediment de recaptació de quotes empresarials i l’acord de pròrroga de l’exoneració de quotes a la FPHIB

Amb motiu de la crisi sanitària global originada per la  COVID-19, la Comissió Permanent de la FPHIB ha acordat avui, 11 d’octubre de 2021, prorrogar l’exoneració de realitzar aportacions econòmiques empresarials fins al 28 de febrer de 2022.

La referida exoneració no eximeix en cap cas de l’obligació d’efectuar els pagaments reportats durant els mesos del pròxim període anual no exonerats, això és, entre l’1 de març de 2022 i el 31 de juliol de 2022.

Es recorda que els períodes anuals de recaptació abasten des del mes d’agost de cada any fins al mes de juliol de l’any següent.

Tot això seguint el procediment habitual de pagament a través del butlletí FPHIB i el seu abonament en les entitats bancàries col·laboradores.

En el següent esquema es determinen els mesos exonerats (en color vermell) i els no exonerats (en color verd) dels exercicis 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022  a l’efecte de realitzar el càlcul de les quotes a liquidar els mesos d’agost de 2020, 2021 i 2022 per a les empreses de pagament anual.

Qualsevol dubte generat referent a això pot ser consultada a través dels canals habituals (consultes en la web de la FPHIB, xarxes socials, correu electrònic o telèfons de contacte).

Deixa un comentari