Arxiu de la categoria: Actualitat

Publicades les Guies per a la reducció del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístic

La Secretaria d’Estat de Turisme en coordinació amb el Ministeri de Sanitat ha elaborat les guies d’especificacions per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2. Les guies contenen especificacions de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc per als diferents subsectors del sector turístic.

Aquestes guies completen les mesures disposades per les ordres del Ministeri de Sanitat, i, en tot cas, se supediten a aquestes.

En la seva elaboració han participat les Comunitats Autònomes, Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), els agents socials, les associacions de cada subsector, experts participants en els grups de treball i l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral (AESPLA), coordinats per l’Institut de Qualitat Turística, entitat a la qual la Secretaria d’Estat de Turisme ha encomanat aquesta labor.

Les guies poden ser consultades en el següent enllaç: Guies sector turisme SARS-COV-2

AVÍS IMPORTANT. EXONERACIÓ A les EMPRESES DE L’OBLIGACIÓ A REALITZAR APORTACIONS ECONÒMIQUES A la FPHIB

TRANSPOSICIÓ DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE LA *FPHIB PEL QUAL S’EXONERA A les EMPRESES DE L’OBLIGACIÓ DE REALITZAR APORTACIONS ECONÒMIQUES, A través DE LES QUOTES EMPRESARIALS DE SEGURETAT SOCIAL, A AQUESTA FUNDACIÓ DURANT EL PERÍODE 1 D’ABRIL DE 2020 A 30 DE SETEMBRE DE 2020.

En el si de la Comissió Permanent de la *FPHIB es va acordar el passat 7 de maig de 2020 exonerar a les empreses de l’obligació de realitzar aportacions econòmiques a la *FPHIB, a través de les quotes empresarials de Seguretat Social, durant el període 1 d’abril de 2020 a 30 de setembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues ulteriors que seran objecte d’acord exprés per al supòsit de prolongar-se la situació que va motivar aquest acord.

El mateix s’emmarca en el context de crisi sanitària global, causada per la pandèmia derivada del *COIVD-19, que va motivar la declaració de l’estat d’alarma en tot l’Estat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i l’Ordre del Ministeri de Sanitat *SND/257/2020, de 19 de març, que va declarar la suspensió d’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic.

Guies per a la reincorporació a les activitats en hostaleria

Des de l’Agència d’Estratègia Turística dels Illes Balears ( AETIB ), en col·laboració amb l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) així com amb les patronals del sector i els experts designats per elles, tècnics de comunitats autònomes, ajuntaments i els sindicats UGT i CCOO i en coordinació amb la Secretaria d’Estat de Turisme s’han publicat una sèrie de guies amb especificacions tècniques de cara a la reincorporació a l’activitat en activitats de restauració i hostaleria.

A més s’ha comptat amb l’assessorament d’associacions de prevenció de riscos laborals com l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral (AESPLA) i PRLInovación.

Aquestes especificacions tècniques, la implantació de les quals pretenen reduir el risc de contagi generat per el COVID-19 en els establiments i recursos públics turístics, poden ser consultades i descarregades en el següent enllaç: Guies reincorporació hosteleria

Font: FPHIB

Ja es coneixen als guanyadors del IX Concurs de Cartells FPHIB – EHIB

A partir de les votacions emeses entre els membres del jurat, configurat per representants de l’Escola d’Hostaleria dels Illes Balears i els membres de la Comissió Permanent de la Fundació, recentment s’ha donat a conèixer els tres premiats en la novena edició del concurs de cartells en matèria de prevenció de riscos laborals en hostaleria organitzat conjuntament entre la FPHIB i les EHIB, amb la participació dels alumnes de primer de ESCYR i alumnes de primer d’Especialista en Allotjament.

Enguany els guanyadors han estat Diana Tituaña i Elisabet *Llevara amb el cartell “Riscos psicosocials”, segon lloc per a Miquel Palerm i Carla Pérez amb “Riscos del maneig de càrregues” i tercer lloc per a Joan Cerdà i Carlos Barrena amb “Stop assetjament psicològic laboral”.

A causa de la situació actual causada pel COVID-19 l’edició d’enguany s’ha hagut de dur a terme íntegrament des de casa, a més d’impedir l’acte de lliurament de premis habitual. Malgrat tot cal destacar l’entusiasme i les ganes entre els alumnes participants així com la seva motivació per a lliurar cartells d’alta qualitat.

Els cartells de l’edició d’enguany ja es troben disponibles en la secció de Materials Descarregables de la web de la Fundació per a la seva consulta i descàrrega gratuíta.

Font: FPHIB

28 d’abril, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut al Treball

La Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears (FPHIB) és un organisme creat per les organitzacions signants del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria dels Illes Balears amb l’objectiu de fomentar la recerca, el desenvolupament i la promoció d’accions tendents a la millora de la salut laboral i seguretat en el treball.

Des de la seva creació en 2004 la FPHIB ha contribuït de manera activa a la disminució dels accidents laborals en el sector d’hostaleria dels Illes Balears, malgrat la qual cosa hem de continuar conjuminant esforços darrere del desenvolupament d’una cultura preventiva adaptada als avanços tecnològics i als riscos laborals emergents.

A més en col·laboració amb diferents organismes i entitats dels Illes Balears, la FPHIB duu a terme tasques de formació i informació, així com de conscienciació social en la matèria.

Any rere any s’editen manuals i guies formatives en diferents matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals en el sector d’hostaleria, que poden ser consultats i descarregats, de forma totalment gratuïta en la web de la Fundació (www.fphib.es).

Destaca igualment la presència de la FPHIB en la principals xarxes socials, com ara Twitter (@fundacion_*fphib), Facebook (/fundacionprevencionhosteleria) i Instagram (@fundacion_*fphib). Des d’aquestes plataformes comunicatives s’ha aconseguit, en un escàs marge de temps, un nou vehicle a l’hora de comunicar accions i actuacions realitzades en matèria de seguretat i salut en el treball.

Recentment s’ha creat una APP per a dispositius mòbils amb els continguts creats per la Fundació i amb les principals notícies i campanyes dutes a terme.

Així les coses, la FPHIB contínua avançant dia a dia en la consecució dels objectius fundacionals, desenvolupant continguts propis i comptant amb la col·laboració dels principals organismes i institucions dels Illes Balears.

En un dia com el d’avui, Dia Internacional sobre la Seguretat i Salut en el Treball, hem de remarcar que la prevenció de riscos laborals sigui considerada per treballadors, treballadores i empreses com una necessitat i mai com una mera obligació, perquè el desenvolupament d’unes pràctiques de treball segures i l’adaptació de les mesures necessàries per a la seva consecució siguin objectius comuns per a reduir a la seva mínima expressió els riscos laborals.

A causa de la situació actual a nivell mundial causada pel COVID-19, el nostre sector es troba davant uns dels seus reptes més importants en la història. D’una banda, el reinici de l’activitat que haurà de realitzar-se una vegada la situació a nivell estatal i mundial es normalitzi. I per una altra, el fet que la prevenció de riscos laborals haurà de ser punt prioritari entre les empreses, treballadors i treballadores del sector, a fi d’a més de prevenir els riscos comuns en cadascun de les llocs de treball d’hostaleria, el de fer front a possibles contagis entre els mateixos treballadors i clients, per a això serà imprescindible el coneixement i desenvolupament de polítiques actives de prevenció entre les empreses i treballadors.

Per a fer front als dubtes i consultes que entre empreses i treballadors puguin donar-se en aquesta matèria, s’ha creat un correu específic per a resoldre-les (consultas@fphib.es), a més una secció específica en l’APP de la Fundació sobre preguntes més freqüents, secció que s’actualitza de manera constant.

És per això que, aquest any més que mai, la Fundació Prevenció Hostaleria Illes Balears, continuarà treballant a fi d’aconseguir una major conscienciació i efectivitat en matèria de seguretat i salut laboral en el sector d’hostaleria dels Illes Balears.

Quines mesures preventives s’han d’adoptar en reiniciar l’activitat laboral davant el risc de contagi COVID19?

Davant el reinici de les activitats no essencials, una vegada finalitzades les mesures extraordinàries preses a partir de el  Reial decret 463/2020 pel qual es determinava l’estat d’alarma en territori espanyol, el Ministeri de Sanitat ha publicat un document amb bones pràctiques a dur a terme en els centres de treball per a minimitzar el risc de contagi per COVID-19.

Així es determina que la represa de l’activitat ha de guiar-se pel principi de minimització del risc, per a això s’han d’adoptar certes incloses en aquest document, no oblidant la normativa d’aplicació a nivell de prevenció de riscos laborals.

Alguns dels punts més importants, relatius a la incorporació en el lloc de treball són:

– A fi d’evitar contagis entre treballadors, se seleccionaran aquelles mesures que siguin factibles, segons cada cas concret, seguint l’ordre de prioritat que s’exposa a continuació (sempre, després d’haver valorat, prèviament, la necessitat que els treballadors desenvolupin la seva activitat presencialment en el centre de treball, la reducció del temps de permanència en el centre de treball a l’estrictament necessari i la reducció al mínim del nombre de persones que concorren en ell al mateix temps).
– Quan estigués prevista l’execució d’una determinada tasca per part de diversos treballadors i no resulti viable mantenir la separació de 2 metres entre ells, ni sigui possible la instal·lació de barreres físiques (proteccions col·lectives) per a separar-los, s’estudiaran altres opcions per a dur-la a terme (per exemple: fer la tasca de forma mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats).
– Quan no sigui possible aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, d’acord amb la informació recaptada mitjançant l’avaluació de riscos laborals, s’estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l’ús d’equips de protecció personal).

DIRECTRIUS DE BONES PRÀCTIQUES EN ELS CENTRES DE TREBALL